Mua sắm và vận chuyển MBA 63MVA 110/35/22kV + dịch chuyển MBA 40MVA ra vị trí tạm

Gói thầu số 3: Mua sắm và vận chuyển MBA 63MVA 110/35/22kV + dịch chuyển MBA 40MVA ra vị trí tạm

Dự án: “Nâng công suất trạm biến áp 110kV Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc”

Nguồn vốn: vốn khấu hao cơ bản và nguồn vốn khác

Bên mời thầu: Xí nghiệp điện cao thế miền Bắc

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 7h30 ngày 1/4/2008 đến trước 14h30 ngày 16/4/2008 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Phòng Chuẩn bị sản xuất – Xí nghiệp điện cao thế miền Bắc, số 1097 đường Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Điện thoại: 04.2159597; Fax: 04.9844586

Giá bán: 1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 14h30 ngày 16/4/2008

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *